"Архивска грађа"

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Насловна страна прве свеске часописа "Архивска грађа"

"Архивска грађа" је назив за стручни часопис Градске државне архиве у Зрењанину који је излазио од 1953. до 1955. године. Објављивао је важне документе за градску историју Великог Бечкерека - повеље, дипломе, мапе и законске прописе и уредбе. Након једанаесте свеске престао је са излажењем.


Покретање часописа

Часопис "Архивска грађа" појавио се почетком педесетих година ХХ века, након консолидације и стабилизације зрењанинске архивске установе. Најбољи опис покретања часописа "Архивска грађа" дао је његов уредник др Павле Зубковић. У предговору првом броју, након описа потешкоћа са којима се зрењанински архив сусретао у почетним годинама свог рада, он је забележио:

"...научно-истраживачки рад отпочет је већ 1. априла 1953. године. На том раду су у почетку били запослени три хонорарна службеника са вишом школском спремом и знањем латинског, немачког и мађарског језика и један манипулативни хонорарни службеник.

Овде је рад за релативно кратко време од 5-6 месеци толико напредовао, да је Градска државна архива у стању и могућности да објави радове који се састоје махом из превода повеља, привилегија, патената и других списа од историјског значаја и важности. Ова документа, која су из XVIII века, већим делом су писана на латинском и немачком језику, и тек од половине XIX века на мађарском језику. Публикација докумената на латинском језику биће на латинском и српском језику у верном преводу, а неке речи које се не налазе ни у стручним речницима, или би се само путем описивања могле изразити, стављене су у тексту у (), пружајући тако могућност читаоцу да, уколико има или се нађе подесна или одговарајућа реч, исту саопшти уређивачком одбору Градске државне архиве у Зрењанину"[1].

Уредништво

Редакцију часописа чинили су др Павле Зубковић, Имре Хас, Сима Цуцић, Рудолф Боднар, Милош Радуловић и Ерне Марок.

Периодичност

Било је предвиђено да часопис излази четири пута годишње, али је од овог плана било одступања. У првој години (1953) појавила се једна свеска, у другој (1954) пет (од тога један двоброј), у трећој (1955) - три (један двоброј). Након тога, часопис је престао са излажењем.

Садржај по свескама

Свеска 1

1. Предговор од Др Павла Зубковића (стр. 3-8)
2. Привилегија Марије Терезије којом се уздиже општина Велики Бечкерек на степен тржишта 1769 у Бечу (стр. 9-16)
3. Патент цара Фрање којим се у граду Великом Бечкереку одобрава наплата калдрмарине ради изградње и одржавања путева (стр. 17-21)
4. Акт о изузимању од плаћања калдрмарине од 13 септембра 1806. (стр. 22-24)
5. Упутство о устројству и делокругу Магистрата Великог Бечкерека (стр. 25-39)

Свеска 2

1. Вашарска тарифа из 1797. године (стр. 3-12)
2. Упутство за рад камералне тржишне благајне и њених органа краљевско-привилегованог тржишта Великог Бечкерека (стр. 13-30)
3. Калдрмаринска тарифа из 1806. (стр. 31-34)

Свеска 3

1. Оригинални урбаријални уговор од 9. Априла 1828. Год. Који је склопљен између Коморе кр. Уг. Дворских имања и привилегованог града Вел. Бечкерека на 20 узастопних година и то од 1 нов. 1828 до 31 окт. 1848 год.
2. Повеља Фрање првог од 12 јула 1832 године којом се потврђују привилегије Марије Терезије
3. Орг. Повеља краља Фердинанда првог од 21 марта 1844 год. Којом одобрава одржавање годишњег вашара, по реду четвртог

Свеска 4

1. Упутство за Кр. Камерални привилеговани град Велики Бечкерек о начину руковања сирочадском имовином путем магистрата и сирочадског старатеља (стр. 3-34)

Свеска 5

У петој свесци "Архивске грађе" објављене су репродукције осам историјских карата које приказују развој Великог Бечкерека од Средњег до краја XVIII века са пратећим објашњењима.

1. Ток реке Бегеја у 17. веку (стр. 4-5)
2. Положај града и реке Бегеја у 17. веку (стр. 6-7)
3. Интравилан Бечкерека у другој половини 17. века (стр. 8-9)
4. План Бечкерека из 1697-1698 (стр. 10-11)
5. Бечкерек пре рушења утврђења (стр. 12-13)
6. Бечкерек после разрушења тврђаве према условима Карловачког мира (стр. 14-15)
7. Град Бечкерек од 1760-1772 (стр. 16-17)
8. Земљишнокњижна (грунтовна) карта града Бечкерека из 1793 (стр. 18-19)
9. Напомена уредништва (стр. 20)

Свеске 6 и 7

1. Кратак историјски преглед постанка и организације Војне границе (стр. 3-11)
2. Основни закони за Карловачку, Вараждинску, Баниску, Славонску и Банатску војну границу (стр. 12-59)

Свеска 8

1. Др Павле Зубковић: О привилегијама као правним изворима (стр. 3-7)
2. Привилегија Фрање 1 од 18. 1.1822. г. Издата трговцима камералног града Вел. Бечкерека (стр. 8-40)

Свеске 9 и 10

1. Др Павле Зубковић: кратак историјат радиности и занатлијских организација (стр. 3-13)
2. Поводом Повеље Фрање 1 издате сапунџиским, кујунџиским и казанџиским мајсторима у В. Бечкереку 1818 године (стр. 14-15)

Насловна страна дванаесте свеске часописа "Архивска грађа" из 1991. године

3. Превод овереног преписа Повеље Фрање 1 издате сапунџиским, кујунџиским и казанџиским мајсторима у В. Бечкереку 1818 г. (стр. 16-33)

4. Још две повеље (стр. 34-40)
5. Списак чланова руфета из 1820 године (стр. 41-43)
6. Извод из регистра радњи од 1810 до 1884 (стр. 44-57)

Свеска 11

1. Ерне Марок: Грађа из прошлости општине Неузине (стр. 3-24)
2. Четири мапе (мапе Тамишког Баната) (стр. 25-32)
3. Ерне Марок: Историја Сарче (до колонизације 1803 године) (стр. 33-48)
4. Из прошлости Зрењанина – Пожар из 1807 године (стр. 49-55)

Покушај обнове часописа (1991)

Почетком деведесетих година, након три и по деценије од последњег броја, јавила се и идеја о оживљавању часописа Архивска грађа. Дванаести број овог часописа појавио се 1991. године, али овога пута као научно-информативно средство за фонд Градско поглаварство Велики Бечкерек-Петровград 1919-1941. Овај фонд (Ф.97) је од великог културног значаја, обухвата 581 књигу и 317 кутија са укупно 36 233 инвентарне јединице. Предметни регистар фонда подељен је у десет главних група које одражавају суштину његове архивске грађе: Управа и јавне службе, Правосуђе, Војска и војне јединице, Просвета и култура, Социјалне и здравствене установе, Привреда и банкарство, Друштвене, политичке организације и удружења, Црква и црквене организације, Збирке и Остало. У 12. свесци "Архивске грађе" представљена је прва целина под називом Управа и јавне службе[2].

Покушај обнове "Архивске грађе" несумњиво је много олакшао посао будућим завичајцима у процесу истраживања комуналне политике града, али је, нажалост, услед опште друштвено-политичке и економске ситуације деведесетих година, манифестоване у хроничном недостатку материјалних средстава – остао неуспешан, будући да је даље излажење часописа обустављено.

Референце

  1. Др Павле Зубковић, "Предговор", Архивска грађа Градске државне архиве у Зрењанину 1, год. 1, св. I, Зрењанин 1953, 6-7.
  2. Милан Ђуканов, Предговор у публикацији: Архивска грађа Историјског архива у Зрењанину, св. 12, Зрењанин 1991.