Статут о проституцији

From Zrikipedia - zrenjaninska internet-enciklopedija
Jump to navigation Jump to search
Петефијева улица (на слици под водом приликом поплаве 1940. године) дуго се звала "Господска улица" (мађ. Uri-útca, нем. Herren-Gasse) због куплераја који се у њој налазио

Статут о проституцији у Великом Бечкереку је правилник који је законски регулисао питања везана за бављење проституцијом на подручју града Великог Бечкерека. Донет 1890. године, користио се и у периоду између два светска рата. Српски препис из 1926. године чува се у Историјском архиву Зрењанин, у Збирци повеља и статута 1879-1940.

Садржај

"Статут о проституцији" донет је од стране градског капетаната (полиције) Великог Бечкерека и има укупно 63 чланова, разврстаних у шест већих целина:

1. Опште одредбе (чл. 1-5)
2. Јавне радње (чл. 1-24)
3. Блудкиње (чл. 25-40)
4. Чињенице градског главног лекара (чл. 41-47)
5. Чињенице градског капетана (чл. 48-55)
6. Одлуке кажњавања (чл. 56-58)

Пун текст Статута

Правилник о Проституцији

Опште Одредбе

1. Проституција, т. ј. употреба женског тела за добит, може се обављати само придржавањем овог правилника.
2. Надзор над општим блудом а нарочито придржавање здравствених прописа у делокругу гр. капетана и гр. лекара.
3. Број јавних радњи, према становништву града, може умножити или смањити Градски Сенат, на основу мњења гр.лекара а на предлог гр. полицијског капетана.
4. Градски пол. капетан може дати не предлог гр. лекара појединим блудкињама, које проводе блуд, изван јавних радњи у сопственим становима здравствени лист, а према величини /броју/ становника.
5. Здравствени лист се иставља за сваку блудкињу посебно, а може се у свако доба одузети.

Јавне радње

1. Дозволу за држање јавне радње може добити, само удата жена или удовица, преко 40 година, некажњавана и поверљива.
2. Јавна радња се може отворити само у оној згради, која се са полицијског и здравственог гледишта нађе за то прописаном и у којој не станују други становници, сем појединих тамошњих домаћих чланова.
3. Дозволу за премештај или отварање радње, издаје на основу мњења гр. лекара а предлога гр. пол. капетана Градски Сенат. Одређивање места за јавне радње опада по §. 7. у делокруг градског сената.
4. Ако се укаже из ма кога разлога потреба, да се јавна радња затвори /укине/ извршује, на основу решења Градског Сената гр. пол. капетан. Против донетог решења може се жалити само вишим властима. Приватно правни или закупни односи не могу имати никакву одгодну моћ или пак утицај у погледу затварања или премештаја јавних радњи.
5. Забрањено је у једној јавној радњи налазећим се блудкињама, дозвољавати или пак омогућити прилику за блуд у другој јавној радњи.
6. Забрањено је без дозволе полиције у јавној радњи налазећим се блудкињама отићи у другу.
7. Јавне радње се имају сместити по разним деловима града у забачене улице, с обзиром на могућности вршења надзора јавне безбедности. У 3. предграђе сем Руварчеве улице и од Бегеја гранични ред кућа, даље на таковим местима или улицама, где се у близини налази црква, школа или забавиште, не може се отворити јавна радња. Уколико би се касније у близини црква, шкоа или забавиште подигло, има се јавна радња преместити или укинути.
8. Вршења блуда у јавној радњи или приватно, може обављати само она женска, која је навршила 17 година.
9. Када сопственик јавне радње прими к себи јавну женску дужан је исту предвести полицијској власти, где се по сопственој вољи узима записник. Таква се женска путем гр. лекара одмах прегледа и на основу установљеног јој лекарског листа, иставља или не здравствени лист. Име блудкиње се уводи у одређеној полицијској евиденцији.
10. Када сопственик јавне радње блудкињу отпусти, дужан је са истом у пратњи лично, да донесе здравствени лист, као и лекарски и своју намеру изјави.
11. Сопственик јавне радње дужан је строго водити рачуна да ни једна блудкиња не измакне, да два пута на лекарски преглед оде, и да од стране прегледача – лекара препоручена јој правила и заштитна средства употребљава. У случају не придржавања поменутога, сопственик јавне радње и блудкиња се кажњавају.
12. Сопственик јавне радње дужан је у јутарњим часовима, код себе налазеће се блудкиње интензивно прегледати те ако на којој пронађе најмању заразну болест или у исту посумња, о томе одмах известити гр. лекара, а блудкињи до лекарског приспекта забранити опћење са мушким.
13. Ако се блудкиња по лекараовом прегледу упути у болницу, сопственик јавне радње дужан је тачно се управљати на односећи се §. 23. овог правилника.
14. У јавној радњи у својству служавке могу се примити само оне женске које су навршиле 35 годин, док се испод 35 година тамо налазеће имају сматрати као блудкиње.
15. У јавној радњи је најстрожије забрањена послуга икаквог алкохолног пића, сем чаја и кафе, на сличан начин је забрањено дејство музичког хора и оргија. Такођер је забрањен приступ младићима испод 16 година, као и њихово сједињење са блудкињама. За овакве иступе, сем блудкиње, одговоран је и сопственик јавне радње.
16. У јавној радњи са улице отварајући се прозори, морају бити застрти са густим завесама или се морају на други начин невидљивима учинити.
17. Сопственик јавне радње у кућу му налазећим се блудкињама, може кредитирати највише 60 круна т. ј /60 . 14 = 840/ док наплату дуга преко ове своте не може потраживати. Сопственик радње је дужан издати одећне и остале опреме /ствари/ блудкињи, која му одлази. Од исхране и издржавања, одећне и остале припадајуће ствари блудкиње, сопственик јавне радње не сме задржати, у име потичућих потраживања за трошкове.
18. Сопственик јавне радње дели зараду са блудкињом према међусобном уговору, који узима записнички, код полицијске власти при примању исте у радњу. Сопственик јавне радње дужан је зараду блудкиње у засебној књизи тачно уводити и са истом недељно у случају отпуштања или упућења у болницу пак одмах обрачунати, од недељне зараде пре свега према установљеном уговору недељног издржавања, затим лекарске прегледе и евентуална лечења одузима, а своту која преостаје дели сопственик јавне радње и блудкиња између себе. Ако недељна зарада не покрива издатак издржавања, блудкиња није дужна заостатак надокнадити већ се преноси за следећу недељу, док се обрачун у књижици од стране сопственика јавне радње и блудкиње својеручно потписује. Обрачун се на молбу блудкиње извршује посредовањем гр. капетана. Сопственик јавне радње дужан је блудкињи припадајућу своту по обрачуну одмах исплатити. У јавној радњи стечене покретнине или одевне ствари увађају се у засебну књигу инвентара. Блудкиња при ступању у радњу са донешеном покретнином узима инвентар у полицији. Блудкиња има право представити полиц. властим евентуалне тужбе или намеру иступања из јавне радње. 19. Женско лице без здравственог листа у циљу блуда у јавну радњу домамити или јој пак омогућити прилику за блуд, најстрожије је забрањено.
20. Несугласице између сопственика јавне радње и блудкиње расправљају се непосредно код полиц. власти.
21. Ако се јавна радња због учињеног преступа сопственика коначно затвори, пропраћивање тамо налазећих се блудкиња извршује полиц. власт.
22. Сопственик јавне радње дужан је са блудкињама уљудно поступати и бринути се за одговарајући здрав стан, добру храну, грејање и осветљење. Дужан је осим тога за блудкиње у приправности имати каду или собу за купање и најзад бринути се да свака особно има иригатор а за госта испирајући суд, према пропису лекара пак сва дезинфекциона средства, шта гости имају употребити.
23. У јавну радњу сопственика ма каквом кругу заражена блудкиња у свакој прилици има се лечити у болници, ако ак није заразна боест лечиће се према упутствима лекара. Здравствени лист са потврдом пријема оболеле блудкиње има се донети без закашњења гр. полицији.
24. Ко се по овоме правилу огреши казниће се од стране гр. полиције од 1-40 круна новчане казне а у случају поновног иступа, сем поменуте новчане казне од 1-3 дана затвора. Ако би сопственик јавне радње у другом случају учинио иступ, јавна радња му се може од стране гр. полиције затворити. Убрати новац од казни обрачунава се према наређењу Мин. унутр. Дела број 127000/903 у град. благајни а употребљава се изрично на здравствене цељи.

Блудкиње

25. Женско лице које намерава вршити блуд на начин зараде, дужно је са утврђеним личним описом и односећим се уверењима истављених од стране власти пре свега пријавити полиц. властима где ће се приступ у јавну радњу или у приватан стан увести у евиденцију. Пријављена блудкиња се по својој одлуци, од стране гр. капетана на озбиљније последице опомиње.
26. Свака блудкиња када ступи у јавну радњу као и кад промени место, дужна је се од стране лекара прегледати, те ако се нађе здравом и способном за употребу вршења блуда, иставља јој полиц. власт здравствени лист, т. ј. већ у поседу налазећи се продужује. Здравствени лист има да садржи: Име блудкиње, кратак лични опис, годину рођења, порекло, завичајност, стан и читаву садржину на блудкиње се односећа правила, надаље лекарску евиденцију прегледа, на коју се гр. лекар по сваком прегледу истих својеручно потписује. На здравствени лист се лепи још и фотографија блудкиње.
27. Приватна блудкиња за случај легитимисања здравствени лист држи при себи.
28. Здравствени лист блудкиња у јавној радњи пак чува сопственик радње. Здравствени лист се издаје бесплатно.
29. Приватна блудкиња може променити стан само по одобрењу полицијског капетана, о којој се промени има званично известити главни лекар. У једној соби не може више од једне блудкиње становати.
30. Свака блудкиња је дужна прегледати се од стране гл. лекара у одређеним данима два пута недељно, док се блудкиња у јавној радњи осим прегледа у недељу два пута имају од сопственика јавне радње прегледати и свакога дана.
31. Свака се блудкиња има строго придржавати од стране лекара препоручених јој здравственим правилима, а одређена јој заштитна средства према пропису тачно употребљавати.
32. Свака приватна или у јавној радњи налазећа се блудкиња, ако има заразну болест, дужна је без исприке на предлог леката одмах отићи у болницу. У оваком случају лекар у здравственом листу назначује врсту заразне болети за рачун болнице иставља упутницу а о свему извештава градску полицију. Када се блудкиња из болнице отпусти приказује градској полицији болничко уверење те ако је здрава прима здравствени лист.
33. Свака блудкиња дужна је прдижавати се од неучтивог владања и непристојног одевања.
34. Ако блудкиња има перијоду или је у другом стању, забрањено јој је вршити блуд.
35. За свако преглед блудкиња у јавној радњи припада у име таксе једна круна. За преглед приватних блудкиња у њиховом стану две круне, а у стану лекара једна круна.
36. Ако блудкиња јавну радњу коначно жели да напусти, и у другу да се пресели, своју намеру уз приказ здравстевног листа пријављује градској полицији лично или путем лекара који ју је прегледао.
37. Коначно напуштање или преселење блудкиње у другу јавну радњу бележи се у полицијској евиденцији проститутки, док је строго забрањено јавну радњу без одјаве напустити, или се пак у другу одселити.
38. Ако се блудкиња коначно напуштеним вршењем блуда у року од трећег дана не може доказати да зараду на поштен начин врши, има се спровести у своје надлежно место; ако би пак блуд и даље потајно вршила изрицање казне има се извршити најстрожије.
39. Ма какво потраживање или жалбу блудкиња против сопственика јавне радње градска полиција без одуговлачења установљава а кривце по постојећем закону кажњава.
40. Сви сопственици јавних радњи и све блудкиње које врше блуд, ако се на њих односећа се правила строго не придржавају, казниће се 11. зак. чл. по један месец затвора.

Чињенице градског гл. лекара

41. Све блудкиње које се налазе у граду и имају здравстевни лист, прегледа их двапут недељно према знанственом правилнику и односеће се последице у сваком случају са матерничним огледалом по целом телу гл. лекар прегледа а резултат бележи и потписује на здравственом листу.
42. Ако се преглед блудкиње за одређен дан због периоде не може извршити, то се назначује у здравственом листу са назнаком „периода“. Таквим случајевима се блудкиња по престанку периоде бесплатно преко реда поново прегледа. Сопственик јавне радње са блудкињом заједно дужан је бринути се да у поменутом случај блудкиња пре прекоредног прегледа не опћи са мушкима.
43. Ма какву болест блудкиња да има бележи се у здравствени лист. Полне или од друге заразне болести патећа блудкиња упућује се одма у болницу док од не заразне болести се упуују у болницу или се негују у самом стану. Ако се болесна блудкиња упути у болницу придржава се 23. чл. овог правилника.
44. Градски лекар о уредном лекарском прегледу блудкиње води списак и о резултату колико је блудкиња прегледао а колико у болницу упутио годишње шаље извештај гр. полицији за следћу годину до 5. јануара извештај.
45. За преглед блудкиња градском лекару припадају у 35. чл. наведене таксе које се одмах исплаћују. Ако приватне блудкиње одрекну исплату одузима им се здравствени лист, док се блудкиње у јавну радњу за исто имају затворити.
46. У јавним радњама и у становима приватних блудкиња, у погледу здравља и чистоте гр. лекар води надзор, а на дан прегледа држи смотру у собама, креветима и прегледа материце блудкиња. Ако поједину собу или кревете нађе у нереду одмах извештава полицију, која ће против криваца поступити по закону.
47. Ако градски лекар дозна потајно вршење блуда или потајну јавну радњу одмах извештава гр. начелника или гр. капетана. Гр. Сенат за укинуће потајног блуда донешено решење гр. капетан без одуговлачења извршује.

Чињенице гр. капетана

48. Гр. капетану спада у дужност, да код блудкиње спречи непристојно владање, које преступ изврше и да их казни, да им спречи скитање по улицама и да се приватне блудкиње не понашају непристојно – упадљиво.
49. Дужан је даље у виду имати недозвољене јавне радње и сва оваква места где се у виду трговања врши потајни блуд а са кривцима по пропису поступити. Пази на место где се скитнице блудкиње сакупљају.
50. Са отварањем, затварањем или премештаје јавних радњи поступа према пропису. Здравствени лист иставља гр. капетан. Убирање таксе сопственика јавне радње од гостију који опће са блудкињама одређује гр. капетан.
51. О јавним радњама, о сопственицима истих као и о овима блудкињама води главну азбучну књигу.
52. Гр. капетан има права у погледу морала, јавне радње да затвори привремено, а Гр. сенат /са својом одлуком/решењем коначно. Из сличних разлога може од блудкиње одузети здравствени лист.
53. У погледу јавних радњи и на односећа јој се лица заинтересованим исправним странкама даје објашњења власти.
54. Скитајуће блудом потајно занимајуће или под сумњом постојеће женске особе узимају се под полицијски надзор. Оваке женске узете под надзор одмах се путем лекара прегледају, те ако су заражене, одмах упућују у болницу. Оздрављена или у сваком случају здравом нађена блудкиња спроводи се из града у своје надлежно место.
55. Гр. капетану спада у делокруг да одреди у ноћној кафани налазећим се касиркама или кафанским слушкињама, за које се сумња да врше потајни блуд, да се путем лекара два пута у недељу прегледају.

Одлуке кажњавања

56. Ко се по овом правилнику на њега односеће се одлуке не би строго придржавао, чини иступ те се кажњава до 40 круна новчане казне, у случају поновног догађаја са три дана затвора и до 40 круна. Новац казни се убире према наређењу М.У.Д. Бр. 127000/903.
57. Оно лице које се бави подстрекавањем потајног блуда и исти на начин зараде врши или се бави посредовањем набављањем женских чини иступ и кажњава се по 81. чл. из 1879. год. 40. зак. чл. до један месец затвора.
58. У случајевима преступа одлучује као првостепена власт градски капетан, као другостепена власт поджупан Торонталско-тамишке жупаније и као трећестепена власт Министар Унутр. Дела. У ствари дозвољавања јавне радње и осталих у колико не постоји иступ као првостепена власт одлучује гр. капетан, као другостепена власт поджупан и као трећестепена власт Торонталско-тамишки Управни одбор.
Овај правилник има повратну моћ у погледу затварања и премештања већ пре доношења на ма који начин дозвољених јавних радња.


Са мађарског превео Жарко Тодоровић с. р., гр. пол. поч. п. поткапетан. Велики Бечкерек, 19. април 1926. год.